Priser og vilkår

Ved start av et oppdrag mottar klienten normalt en oppdragsbekreftelse hvor de konkrete priser og betingelser for det aktuelle oppdrag fremgår.

Våre salærer beregnes i de fleste tilfelle ut fra hvor mye tid vi bruker, sakens kompleksitet, resultatet av bistanden, hvilke verdier eller interesser som berøres av saken, eventuelle spesielle problemer i forbindelse med saksbehandlingen m.v.. Ut fra bl.a. disse momenter ligger våre ordinære timesatser mellom kr. 1.800,- og kr. 3.500,- med tillegg av 25% merverdiavgift.

I enkelte tilfelle kan vi også avtale en fast pris for oppdraget.

I visse typer saker vil man kunne få erstattet deler av salæromkostninger gjennom klientens rettshjelpsforsikring. I andre saker kan man få innvilget fri rettshjelp. Vi vil orientere om dette.

Vi gjør oppmerksom på at vi i en del tilfeller ber klienten om å innbetale et forskudd før oppdraget påbegynnes. Det vil i så fall bli stående på vår konto i bank og bli avregnet etter hvert som det utføres arbeid.

Ved mindre oppdrag avregnes salæret når oppdraget avsluttes. I saker som går over lengre tid vil normalt foreta a konto-avregninger.

Personvernerklæring

 

Fri rettshjelp

Det kan gis fri rettshjelp innen bestemte saksområder. For noen områder er det avhengig av hva man har i inntekt. Fri rettshjelp gis både som rettsråd utenfor rettsapparatet, og som fri sakførsel under en rettssak. Her følger en oversikt over når det er fri rettshjelp.

Det kan innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt i følgende saker:

 1. Utlendingssaker om bortvisning, utvisning og tilbakekall.
 2. Når barnevernet har fattet akuttvedtak og når barnevernet har varslet omsorgsovertakelse.
 3. Siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig strafforfølgning
 4. Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsperson.
 5. Vernepliktige i visse saker
 6. Vurdering av anmeldelse av mishandling, seksuelle overgrep, ran mv.
 7. Den som er utsatt for tvangsekteskap
 8. Pasienter som undersøkes og behandles uten eget samtykke

Det kan innvilges fri rettshjelp dersom man har inntekt under kr. 350.000,- brutto pr år (enslig) eller kr. 540.000,- (par) og ikke har formue på mer enn kr. 150.000,- i følgende saker:

 1. Skifteoppgjør etter ekteskap
 2. Barnefordeling etter samlivsbrudd
 3. Økonomisk oppgjør etter samboerskap
 4. Erstatning for personskade
 5. Oppsigelse av husleieforhold
 6. Oppsigelse i arbeidsforhold
 7. Søknad og klage på voldsoffererstatning
 8. Klage på trygdevedtak

Hvis man har inntekt over kr. 100.000,- pr år, er egenandelen for fritt rettsråd kr. 1.215,-. Egenandelen ved prosess er 25% av sakskostnadene eller maksimalt kr. 9.720,-. For umyndige barn som bor hjemme teller foreldrenes inntekt med. For myndige barn som bor hjemme er det barnets egen inntekt som teller.

Du kan lese mer om fri rettshjelp på siden til Statsforvalteren.