Trygderett

Thomassen advokatfellesskap har flere advokater med betydelig erfaring i saker som gjelder trygde og pensjonsytelser.

Har du spørsmål knyttet til trygderett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Arbeidsrett

For mange av oss skjer den første kontakten med NAV i forbindelse med krav om arbeidsavklaringspenger (AAP). Og ikke sjelden vil man oppleve avslag på kravene. I slike tilfeller vil det kunne være fornuftig å søke juridisk bistand for å få en vurdering av om avslaget er riktig.

Også når det gjelder uførepensjon og beregning vil mange av oss møte på NAV. Reglene for hvorvidt man er ufør, samt hvordan man skal beregne en uførepensjon er kompliserte og ofte vanskelige å forstå. I mange tilfeller vil avslaget begrunnes med manglende medisinsk behandling eller manglende arbeidsrettede tiltak. Og ofte er det ikke samsvar mellom hva det offentlige kan tilby av medisinsk behandling og arbeidsrettede tiltak og hva som kreves av NAV i denne sammenheng. I disse tilfellene vil det kunne være naturlig å ta kontakt med en erfaren advokat på området for å få en uavhengig vurdering basert på rettspraksis.

NAV stiller strenge krav til dokumentasjon, og dokumentasjon er også viktig for oss i vurderingen av om NAV har vurdert ditt krav feil. Det er derfor nødvendig at du medbringer så mye av den foreliggende dokumentasjon i møtet med oss som du kan.

Selv om dette er hovedområde for hvor vi bes om bistand yter vi også juridisk hjelp i de øvrige saksområdene som oppstilles i folketrygdloven. I tillegg bistår vi i spørsmål knyttet til statlig og privat tjenestepensjon.

Aktuelt

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...