Strafferett

Vårt kontor har flere advokater med betydelig erfaring med å gi råd til klienter som enten er mistenkt, siktet, tiltalt eller fornærmet i straffesaker. Det er ikke bare saker etter straffeloven som omtales som straffesaker. Også andre saker som kan medføre straff omtales som straffesaker, for eksempel overtredelser av vegtrafikkloven, våpenloven, tolloven, legemiddelloven og forurensingsloven.

 

Har du spørsmål knyttet til strafferett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Strafferett

Hva koster en vurdering?

De fleste forsvarsadvokater tar seg tid til en kort prat med nye klienter uten at de tar seg betalt for dette. Advokaten har deretter mulighet til å søke domstolen om dekning av bistand fra advokaten under etterforskingen. Når saken bringes inn for domstolen er hovedregelen at det offentlige betaler advokaten for deg.

Hvordan oppstår en straffesak?

En straffesak oppstår på mange forskjellige måter. Uavhengig av hvordan de oppstår vil det første rådet de fleste strafferettsadvokater gir være å ta kontakt med en forsvarer. Og gjør det aller helst før du har avgitt forklaring til politiet.

Har man innsyn i politidokumentene?

En forsvarer vil ha rett til innsyn i politiets dokumenter. Han vil kunne være med deg i avhør, og kanskje det viktigste – han vil kunne forklare deg straffebestemmelsen som politiet mener du har krenket og hvordan politiet vil gjennomføre sin etterforsking. Du har ikke en plikt til å forklare deg for politiet. Og hvorvidt du skal avgi forklaring til politiet eller ikke er en av de viktigste tingene å drøfte med en erfaren forsvarsadvokat.

Hvor lenge varer en politietterforsking?

En etterforsking kan være langvarig alt ettersom hvilket straffebud politiet mener er krenket. En må imidlertid huske at det er mulig, sammen med en forsvarsadvokat, å påvirke etterforskingen slik at også forhold som taler for din uskyld tas med i vurderingen av om saken skal føres for domstolen eller ikke. Flere av advokatene hos oss har erfaring fra både politi- og påtalemyndighet og har således inngående kjennskap til etterforskingsskritt som kan begjæres på vegne av den mistenkte.

Når har man rett på bistandsadvokat?

Vårt kontor har også flere svært erfarne bistandsadvokater som bistår de som har vært utsatt for straffbare handlinger. Straffeprosessloven gir ofre for seksuallovbrudd og grove voldslovbrudd en ubetinget rett til å få bistand av en bistandsadvokat. Også barn og unge vil lett få en bistandsadvokat uavhengig av hva slags saker det gjelder. Bistanden kan man få under etterforskingen og når saken skal føres for domstolen.

Hvordan gjennomføres en politietterforsking med barn involvert?

Er det barn som har vært utsatt for de straffbare handlingene vil det ofte bli gjennomført tilrettelagte avhør ved Statens barnehus. Avhørene tas da opp på lyd/bilde. Bistandsadvokaten vil da kunne være en støtte for så vel fornærmede som dennes familie, samt være til stede under gjennomføringen av avhøret på barnehuset.

Hva gjør bistandsadvokaten?

En av de viktigste oppgavene for bistandsadvokaten er å støtte den fornærmede gjennom hele prosessen, samt fremme krav om erstatning for tap man har hatt, eller vil få i fremtiden. Man vil også få bistand til å kreve oppreisningserstatning, samt sende søknad om voldsoffererstatning.

Har du spørsmål knyttet til strafferett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Aktuelt

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...