Forbrukerrett

Forbrukerrett vil si det rettsområdet som angår forbrukeres erverv av varer eller tjenester fra profesjonelle aktører.

Har du spørsmål knyttet til forbrukerrett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Forbrukerrett

Når er det aktuelt å bruke advokat?

Ikke sjelden opplever man som forbruker å ha kjøpt tjenester av håndverkere eller biler av bilselgere, og hvor man i ettertid opplever at varen eller tjenesten ikke svarer til forventningene. I slike tilfeller vil man som forbruker ha en rekke lovbestemte rettigheter.

Hva reguleres av forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven er den som regulerer kjøp av privatpersoner kjøper varer av en yrkesselger. Det som oftest utløser et krav mot selgeren er at varen man har ervervet enten er forsinket eller har en mangel. Det som blir viktig blir derfor å fastslå om det foreligger en forsinkelse eller mangel i lovens forstand og hvilke rettigheter dette utløser.

Hva har man rett til når det foreligger en mangel?

Foreligger det en mangel ved varen kan man ha rett til å kreve prisavslag, ny vare, retting, eller i ytterste konsekvens heving.

Når er en vare forsinket?

Forsinkelse foreligger når varen ikke leveres til avtalt tidspunkt. Opplever man forsinkelser vil man kunne holde tilbake betaling inntil levering skjer. I de tilfeller forsinkelsen er vesentlig kan kjøper heve avtalen. Dersom resultatet blir at avtalen heves vil man kunne kreve betalingen tilbake, eventuelt med tillegg for forsinkelsesrente. Og har man blitt påført ekstrautgifter som følge av forsinkelsen vil man kunne kreve disse erstattet.

Hva regulerer lov om håndverkertjenester?

Håndverkertjenester gjelder avtaler mellom privatpersoner og yrkesutøvere som yter håndverkertjenester hvor tjenesten er til personlig bruk for forbrukeren og hans husstand eller hans omgangskrets. Med håndverkertjenester mener en arbeid som utføres på ting eller fast eiendom. Unntatt fra dette er oppføring av bolighus som reguleres av bustadoppføringslova.

Det er alltid et godt utgangspunkt å inngå en skriftlig avtale med en håndverker før denne setter i gang med arbeidet. Dette vil skape klarhet og forutsigbarhet for begge parter og fungere som ramme for de forventninger forbrukeren kan stille til arbeidets utførelse. I avtalen bør det komme tydelig frem hvilken pris som er avtalt.

Hva utløser et krav etter lov om håndverkertjenester?

Også på dette området er det mangler og forsinkelser som i første omgang vil utløse et krav hos forbrukeren. En mangel foreligger når arbeidet ikke tilfredsstiller de kravene håndverkertjenesteloven oppstiller, men vil også reguleres av de bransjestandarder som de ulike grupper av håndverkere er underlagt. Forsinkelser foreligger naturligvis når arbeidet ikke ferdigstilles innen den tidsfrist som er avtalt.

Hvordan går man frem når det foreligger en mangel eller forsinkelse?

Om det foreligger en mangel eller forsinkelse på utførte tjenester er det av vesentlig viktighet at forbrukeren tar dette opp skriftlig med tjenesteyteren. Mangler eller forsinkelser kan gi forbrukeren rett til å holde tilbake betaling eller kreve retting. Man kan også kreve at tjenesten skal utføres og at det skal gis prisavslag. I ytterste konsekvens kan slike mangler eller forsinkelser gi forbrukeren rett til å heve avtalen, og til å kreve ekstra utgifter som følge av dette erstattet.

Hos Thomassen advokatfellesskap har vi betydelig erfaring innen forbrukerrett, og vil kunne være i stand til å bistå innenfor de fleste områder.

Aktuelt

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...