Fast eiendom

Det å eie eller leie, eller på annet vis disponere over fast eiendom er en viktig del av alle menneskers liv. Ikke sjelden vil den første kontakten man har med advokat knytte seg til ulike rettslige problemstillinger knyttet til dette. Hos oss yter vi bistand innenfor en rekke sider ved fast eiendoms rettsforhold.

Har du spørsmål knyttet til fast eiendom? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Fast eiendom

Trenger jeg advokat ved kjøp og salg av eiendom?

Kjøp og salg av fast eiendom kan medføre mange problemer i etterhånd enten man er selger eller kjøper. Problemer kan oppstå både i relasjon til kjøp av bolig eller kjøp av en forretningsgård.

Ikke sjelden vil det dukke opp feil ved bygningen som selger ikke har informert om. I slike tilfeller vil man påberope seg en mangel og kreve feilen rettet. Dersom feilen ikke rettes kan man gjøre krav på prisavslag eller erstatning. I verste fall vil man kunne heve avtalen.

Det er vår oppfatning at det er viktig for både kjøper og selger å bli grundig orientert om de juridiske konsekvenser ved kjøp og salg av fast eiendom. Vi yter rådgivning om alle forhold i forbindelse med kjøp og salg, herunder ved mangler ved eierskifte.

Kan en advokat hjelpe etter dårlig utført håndverkertjenester?

Selv om man hyrer inn angivelig dyktige håndverkere til å renovere bad eller annet er det ikke alltid resultatet blir som forventet. I enkelte tilfeller er ikke arbeidet utført på en tilstrekkelig god måte, andre ganger kan det være snakk om rene forskriftsmangler, dvs. at badet ikke er bygget i samsvar med gjeldene krav til våtrom. Vi bistår både forbruker og den profesjonelle i håndverkertvister.

Kan en advokat hjelpe meg med søknader til kommunen?

Plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift utgjør et av våre mest inngripende regelverk. Sammen med reguleringsplaner, berører de alt fra oppføring av små og store bygninger, bruk av enkelteiendommer og store landområder, til de tekniske kravene til baderommet ditt. Vi bistår gjerne med rådgivning knyttet til plan- og bygningsrettslige spørsmål.

Hva gjør jeg når jeg er uenig med naboen?

Vi bistår også med tvisteløsning av nabotvister, herunder tolkning av rettigheter til fast eiendom, jordskifte m.v. Vi bistår også i forbindelse med utvikling av fast eiendom, herunder omregulering og utbyggingsavtaler.

Kan jeg bruke advokat i husleietvister?

Å få inn en leieboer som viser seg som noe annet enn man forventet skaper ofte frustrasjon og fortvilelse. Husleieloven har mange regler som både fastsetter en leieboers rettigheter, men også utleiers muligheter til å si opp leieavtaler ved brudd på husleieavtalen.

Vi bistår med å lage husleiekontrakter for nærings- og privatmarkedet. Ved oppsigelser er det viktig at man går frem på en riktig måte. Vi bistår både utleier og leietaker i forbindelse med husleietvister.

Aktuelt

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Midlertidige begrensninger grunnet koronautbruddet

Folkehelseinstituttet har gitt en rekke råd for hvordan bedrifter skal forholde seg i forbindelse med koronautbruddet. Vi innretter oss etter disse. Advokatfellesskapet har besluttet å stenge kontoret for besøkende midlertidig. Det vil fortsatt være mulig å...

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Viktig ny dom om samfunnstraff i Høyesterett

Advokat (H) Steinar Thomassen prosederte nylig en viktig sak angående samfunnsstraff for Høyesterett. Tiltalte hadde hatt befatning med 62 gram kokain. Spørsmålet i saken var om det da for samfunnsstraff måtte kreves «sterke og klare rehabiliteringshensyn» da den...