Artikler av:

Knut-Erik Storlykken Søvik

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i...

Trygderett

Trygderett

Thomassen advokatfellesskap har flere advokater med betydelig erfaring i saker som gjelder trygde og pensjonsytelser. Har du spørsmål knyttet til trygderett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheterFor mange av oss skjer den første kontakten med NAV i forbindelse...

Forbrukerrett

Forbrukerrett

Forbrukerrett vil si det rettsområdet som angår forbrukeres erverv av varer eller tjenester fra profesjonelle aktører. Har du spørsmål knyttet til forbrukerrett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheterNår er det aktuelt å bruke advokat? Ikke sjelden opplever man...

Fast eiendom

Fast eiendom

Det å eie eller leie, eller på annet vis disponere over fast eiendom er en viktig del av alle menneskers liv. Ikke sjelden vil den første kontakten man har med advokat knytte seg til ulike rettslige problemstillinger knyttet til dette. Hos oss yter vi bistand innenfor...

Familierett

Familierett

Stadig nye samlivsformer stiller krav til utvidet lovgivning på stadig flere områder. Mange velger å leve sammen uten å inngå formelle ekteskap. Har du spørsmål knyttet til familierett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheterHvordan skjer det økonomiske...

Erstatningsrett

Erstatningsrett

Har du blitt utsatt for en skade finnes det mange muligheter til å få erstattet tap og utgifter dette har ført med seg. Thomassen advokatfellesskap har omfattende erfaring i slike saker og kan bistå deg med dette. Har du spørsmål knyttet til erstatningsrett? Kontakt...

Barnevernrett

Barnevernrett

Barnevernet skal sikre at barn har forsvarlige oppvekstvilkår. Barnevernet skal alltid ha barnets beste som sitt hovedfokus. Har du spørsmål knyttet til barnevernrett? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheterHvordan oppstår en barnevernssak? Når barnevernet...

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, og rettsreglene om dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Hos oss besitter våre advokater omfattende kompetanse med å bistå så vel arbeidsgivere som arbeidstakere innenfor de fleste områder innenfor...

Arverett

Arverett

Livet består av mange faser. Og det dessverre er det slik at en livets faser består av at nære og kjære går bort. Dette medfører en del juridiske avklaringer i forbindelse med at verdier og eiendeler skal overføres familie og nærstående. En slik foredeling kan...

Strafferett

Vårt kontor har flere advokater med betydelig erfaring med å gi råd til klienter som enten er mistenkt, siktet, tiltalt eller fornærmet i straffesaker. Det er ikke bare saker etter straffeloven som omtales som straffesaker. Også andre saker som kan medføre straff...