Anmeldt – må jeg si noe i avhør?

av | mar 9, 2022 | Strafferett

En god del av oss opplever å bli anmeldt for straffbare handlinger – enten av politiet eller av andre. Og for de aller fleste vil en slik hendelse kun skje en gang. Opplevelsen vil ofte følges av et ubehag, og en vil umiddelbart spørre seg hvilke rettigheter en har i slike situasjoner?

I denne korte artikkelen skal vi ta for oss spørsmålet om avhør. Må man avgi forklaring til politiet?

Har man en plikt til å forklare seg?

Utgangspunktet er at du som mistenkt eller siktet ikke har noen plikt til å måtte avgi forklaring verken til politiet eller domstolen. Dette følger av straffeloven § 232 når det gjelder forklaring til politiet, og straffeprosessloven § 90 når det gjelder forklaring til domstolen.

Det å ha muligheten til å avgi forklaring er imidlertid en viktig rettighet for den mistenkte. Forklaringen kan bidra til å svekke eller fjerne den mistanken en har fått kastet på seg. Likeledes kan den også bidra til at mistanken styrkes. Derfor vil det i de fleste tilfeller kunne være nyttig å rådføre seg med en advokat før avhøret.

Hvordan innkalles man til avhør?

I noen tilfeller innkalles man til avhør gjennom et brev i postkassen eller på Altinn. I slike tilfeller har man bedre tid til å kunne områ seg. I andre tilfeller ønsker politiet å gjennomføre avhør av deg i forbindelse med at du er pågrepet og sitter i arresten. Også i disse tilfellene er det viktig å ta kontakt med advokat. Politiet har en plikt til å gi deg muligheten til kontakt med advokat mens du er pågrepet.

Må jeg betale for advokat i avhør?

Det er ikke alltid staten betaler advokat for deg. Likevel vil de fleste advokater som jobber med straffesaker ta seg tid til å snakke med deg og gi deg råd i en slik situasjon.

Hva er reglene for avhør av barn?

Når barn under 18 år skal avhøres som mistenkt eller siktet gjelder kommer særregler til anvendelse. For det første gis barnets verger partsrettigheter. Dette vil i de fleste tilfeller si barnets foreldre.

Det fremkommer i straffeprosessloven at dersom politiet skal avhøre et barn mistenkt for en straffbar handling så «bør vergen som regel gis anledning til å være til stede under avhøret og til å uttale seg». Siden dette er en bør-regel så kan politiet la være å varsle og tilkalle verger. I noen tilfeller kan politiet også sørge for at barnet er ivaretatt ved å be statsforvalteren oppnevne verge.

Som foreldre til barn som skal i avhør er det imidlertid vårt råd å ta kontakt med en advokat for bistand. Når den som skal avhøres er under 18 år dekker det offentlige svært ofte advokat for den mistenkte.

Hvorfor er det viktig å snakke med en advokat før avhør?

Det viktigste en advokat gjør i forbindelse med en avhørssituasjon er å gi råd om man skal eller ikke skal avgi en forklaring. For å kunne gi et godt råd om dette er det viktig at forsvarer gis rett til innsyn i saksdokumentene.

I motsetning til den som skal avhøres vil en forsvarer kunne få innsyn i saksdokumentene i sakene man skal avhøres om dersom man henvender seg til politiet. En av de sentrale rettigheter man har som mistenkt/siktet er at man kan la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av en straffesak – så også under avhør.

Forsvarerens etiske retningslinjer pålegger forsvareren å ikke gå i avhør med en mistenkt uten å på forhånd ha satt seg inn i dokumentene. Insisterer den mistenkte dermed på å ha forsvarer med seg blir må politiet la forsvarer få innsyn. Innsynet kan skje ved at forsvareren må samtykke til taushetsplikt om innholdet i dokumentene. På denne måten sikrer imidlertid forsvareren det best mulige grunnlaget for å avgjøre om den mistenkte skal la seg avhøre eller ikke.